Có bắt buộc phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh không?

Có bắt buộc phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh không?

01/09/2023 Admin admin 0

CÓ BẮT BUỘC PHẢI ĐỔI BIỂN SỐ ĐANG DÙNG SANG

BIỂN SỐ ĐỊNH DANH KHÔNG?

 

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Trái lại, trường hợp xe đã đăng ký biển 5 số và chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Bên cạnh đó, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này, xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì các xe này sẽ vẫn được phép lưu thông trên đường như bình thường ngay cả khi cấp đổi, cấp lại biển số.

Lưu ý rằng: Xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu có mong muốn cấp sang biển số định danh hoặc chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của pháp luật thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.