Hỗ trợ tư vấn hợp đồng mua bán

10/03/2017 Admin 0

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC THU PHÍ CÔNG CHỨNG

Ngày 19/01/2012, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP  hướng dẫn về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng, Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2012.

* Mức thu phí công chứng quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

* So với Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng thì mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch theo Thông tư này được chia thành hai mức, cụ thể như sau:

a) Mức thu phí tối thiểu là 50.000đồng, tối đa là 10.000.000đồng đối với các việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất);

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất (tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất);

Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác (tính trên giá trị tài sản);

Văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản (tính trên giá trị di sản);

Hợp đồng vay tiền (tính trên giá trị khoản vay);

Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản (tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay);

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh (tính trên giá trị hợp đồng).

b) Mức thu phí tối thiểu là 40.000đồng, tối đa là 8.000.000đồng đối với các việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản (tính trên tổng số tiền thuê).

            * Đối với các việc công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch; mức thu phí nhận lưu giữ di chúc; mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng thì mức thu phí vẫn như Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.